Top Image

Hold deg oppdatert på hva som skjer i regionen

Siden 1991 har vi jobbet på våre medlemmers vegne for å fremme næringslivets interesser på politisk plan, og for å skape gode synergier på tvers av bransjer og kommuner. 
Top Image

Dra nytte av medlemsskapet

Som medlem kan du knytte deg et sterkt nettverk, og delta på alle våre arrangementer, kurs og samlinger. Du får flere gode medlemstilbud, og du har mulighet til å påvirke næringsutviklingen i regionen sammen med oss.

Grønt bærekraftsfond for næringsdrivende i Nordre Follo

Er du næringsdrivende i Nordre Follo og har en fremtidsrettet forretningsidé som du ønsker å utvikle? Enten virksomheten din er ny eller etablert, har du nå muligheten til å søke om støtte gjennom kommunens grønne bærekraftsfond for næringslivet.
 

10 millioner kroner skal deles ut til bærekraftige og samfunnsnyttige prosjekter.

Søknadsfrist er 22. oktober.
 

Fondet har som mål å gi tilskudd til innovasjon, omstilling eller nyskaping som bidrar til oppnåelsen av bærekraftsmålene som Nordre Follos kommuneplan bygger på.

Gjennom å gi tilskudd til nye forretningsideer, ønsker kommunen å legge til rette for god samfunnsutvikling, økt lokal sysselsetting og utvikling av et bærekraftig tjenestetilbud til innbyggerne.

Hvem kan søke?

 

Fondet retter seg mot små og mellomstore bedrifter (SMB), både nyopprettede og etablerte foretak. Tilskuddene skal bidra til å realisere en bærekraftig forretningsidé, en nysatsning eller et fremtidsrettet omstillingstiltak.
 

Det forutsettes at virksomheten på søknadstidspunktet er registrert i Brønnøysundregistrene og hjemmehørende i Nordre Follo kommune.


Hvor mye gis i støtte?
 

Til sammen 10 millioner kroner skal bevilges fra fondet til næringsdrivende i Nordre Follo kommune. Størrelsen på tilskuddet til den enkelte bedrift ses i sammenheng med hvor mye det søkes om og hvordan det tenkes å finansiere forretningsideen. Inntil 500 000 kroner kan bevilges per søknad. Dersom prosjektideen vurderes å kunne ha en ekstraordinær høy effekt på bærekraft, kan juryen vurdere å bevilge et høyere bidrag.
 

75 prosent av det innvilgede beløpet utbetales ved prosjektets start. Øvrig 25 prosent utbetales når prosjektets etableringsfase avsluttes (sluttdato), og etter at bedriften har levert en prosjektstatus. Midlene skal være fordelt innen utgangen av 2022.
 

Hvordan vurderes søknaden?
 

Støtte gis til prosjekter som bidrar til å oppnå ett eller flere av FNs 17 bærekraftsmål. Bærekraftsmålene viser til tre dimensjoner av bærekraftig utvikling; klima og miljø, økonomi og sosial bærekraft. Søker må beskrive hvordan prosjektet har en gunstig effekt på disse dimensjonene. Miljømessig effekt ligger til grunn for tilskudd, og det vil styrke søknaden om prosjektet i tillegg bidrar til økonomisk og sosial bærekraft. Prosjektet må bidra til minst ett av følgende bærekraftsmål: 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15.
 

Hvem beslutter tilskudd?

Fondet forvaltes av Nordre Follo kommune. En jury med syv representanter fra kommunen og næringslivet, og som innehar relevant nærings- og bærekraftskompetanse, vil vurdere søknadene etter søknadsfrist. Juryens oppgave er å sikre en rettferdig fordeling av fondsmidlene i henhold til fondets formål. Juryen gir en rådgivende innstilling til formannskapet i Nordre Follo kommune, som deretter vedtar tilskuddene.

Før støtten eventuelt besluttes, kan søker bli invitert til å et intervju eller en presentasjon for juryen (samlet eller med enkelte jurymedlemmer). Juryen kan også velge å gi tilskudd kun på bakgrunn av søknaden.
 

Viktig om søknaden – les før du søker

 

Søknadsskjemaet består av fire deler:

  1. Opplysninger om bedriften
  2. Beskrivelse av forretningsideen (prosjektet) som det søkes om støtte til
  3. Beskrivelse av hvordan prosjektets bidrar til bærekraftig utvikling
  4. Finansiering og økonomi (en egen kostnads- og finansieringsplan skal vedlegges søknaden)

Det anbefales å gjøre seg kjent med søknadsinnholdet og informasjonen som etterspørres før du begynner å besvare søknadsskjemaet.

Skjemaet, foruten kostnadsplanen, må besvares i en og samme økt (du kan ikke logge inn/ut), så forbered svarene før du begynner å fylle ut.

Siste nytt