Line

Vedtekter

Vedtektene ble siste gang revidert og vedtatt av årsmøtet den 10.06.2021.
§ 1. Formål
Folloregionens Næringsforening skal:
Ivareta næringslivets interesser i Folloregionen generelt og spesielt overfor kommunale og fylkeskommunale myndigheter.
Tilby arenaer for næringslivet hvor utvikling skapes gjennom samarbeid innenfor og på tvers av bransjer og kommuner i Follo. 
Foreningen skal være partipolitisk nøytral. 
 
Alle aktiviteter i regi av foreningen skal gjennomføres i henhold til gjeldende lover og regler og etiske prinsipper.
 
§ 2. Medlemskap 

Styret kan oppta som medlemmer
Bedrifter innenfor handel, håndverk, industri, service og tjenesteytende næringer. Under ett medlemskap kan det registreres flere medarbeidere som alle kan utøve medlemsrettigheter. Stemmeretten begrenses til en stemme per medlemsbedrift. Selvstendige økonomiske og juridiske enheter skal ha separate medlemskap. 
Privatpersoner, studenter og pensjonister kan tegne medlemskap på egne betingelser. Studentmedlemskap kan innvilges for studenter ved universitet og offentlig godkjente høyskoler. 
Assosiert medlemskap kan gis til offentlige institusjoner/forvaltningsbedrifter som ikke innfrir kriterier for medlemskap nevnt under de to foregående ledd. Assosierte medlemmer har rettigheter som vanlige medlemmer med unntak av stemmerett på årsmøtet. 

§ 3. Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet for ett år om gangen. Kontingenten kan indeksreguleres årlig, med endring i konsumprisindeksen pr. 15.10 foregående år som basis. Endringer i kontingenten utover dette fastsettes av årsmøtet.
 
Styret kan inngå spesielle avtaler med visse sammenslutninger av næringsdrivende.
 
Nye medlemmer betaler kontingent ved inntredelse, og gjelder for inneværende år hvis ikke annet er avtalt.
 
Ved utmelding skal kontingent for påbegynt kalenderår betales.
 
§ 4. Styrets sammensetning 

Styret skal bestå av 4-9 medlemmer som alle velges av årsmøtet.
Styreleder velges på årsmøtet ved egne valg.
Valgperioden for styrets medlemmer er normalt to år.
Gjenvalg kan finne sted for samtlige styremedlemmer.
Funksjonstiden i ethvert verv skal ikke overstige fire år, dog skal total funksjonstid i styret ikke overstige åtte år. Dette gjelder fra om med 2021.
Årsmøtet kan velge inntil seks vararepresentanter til styret, men det stilles ingen krav om vararepresentanter. 
Valgperioden for vararepresentantene er ett år. Vararepresentanter innkalles etter behov. 
 
 
§ 5. Styrets virksomhet 

Styret holder møter så ofte styreleder eller daglig leder finner det nødvendig eller når to styremedlemmer krever det.
For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten være til stede.
Styret har besluttende og bevilgende myndighet på vegne av foreningen, sånn som godkjenning av budsjett, hvor ikke denne myndighet er tillagt andre organer i henhold til foreningens vedtekter. 
Styret ansetter daglig leder.
Det skal føres protokoll for styremøter og årsmøter.
Når intet annet er bestemt i vedtektene fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør den fungerende styreleders stemme utslaget. 
Styret kan også holde uformelle arbeidsmøter ved behov. Det er her ikke krav om føring av protokoll.
 
 
§ 6. Rådgivende utvalg m.v. 

Overensstemmende med foreningens virksomhet og formål kan styret når det finner det hensiktsmessig opprette grupper og utvalg innenfor avgrensede geografiske, -fag - bransje – eller saksområder. 
 
§ 7. Revisjon. 

Foreningens regnskap skal ikke revideres, men resultatregnskapet godkjennes av årsmøtet.

§ 8. Valgkomité 
Valgkomitéen skal overfor årsmøtet foreslå kandidater til alle valg. Valgkomitéen består av en til seks medlemmer som velges av årsmøtet med funksjonstid på to år. Hvert år trer minst ett av komitémedlemmene ut. Gjenvalg kan finne sted én gang. 
 
Leder velges på årsmøtet i eget valg. Ved sammensetningen av valgkomité tilstrebes best mulig bransjebredde og geografisk representasjon. 
 
Likeledes skal valgkomitéen i sine kandidatforslag sørge for best mulig representasjon fra ulike bransjer i foreningens styrende og utøvende organer, og ta hensyn til geografisk representasjon. Styrets sammensetning skal ivareta medlemmenes interesse innenfor flest mulig næringsområder. 
 
§ 9. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Den innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel til foreningens medlemmer. Styret fremlegger forslag til instruks for valgkomité som vedtas av årsmøtet. 
 
Stemmerett ved årsmøtet har fremmøtte medlemmer. (Jfr. §2) 
I årsmøtet kan bare de saker behandles som er nevnt i innkallingen. 
 
Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må skriftlig meldes til styret senest en uke før annonsert tidspunkt for årsmøtet.
 
 
Den ordinære årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai og skal behandle: 
 
1. Valg av møteleder. 
2. Godkjenning av møteinnkallingen. 
3. Valg av to medlemmer til å undertegne møteprotokollen. 
4. Styrets årsberetning. 
5. Revidert regnskap for foreningen. 
6. Fastsetting av neste års kontingent. 
7. Saker som styret eller foreningsmedlemmer ønsker forelagt årsmøtet. 
8. Valg. 
a)  Styrets leder
b)  Øvrige styremedlemmer 
d)  Valgkomité 
e)  Valg til andre styrer og utvalg som det tilligger årsmøtet å velge, jfr. også valgkomitéens innstilling. 
 
Til gyldig valg av leder kreves minst halvdelen av de avgitte stemmer. Oppnår ingen av kandidatene halvparten av stemmene i første valgomgang, foretas omvalg mellom de kandidater som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet mellom disse skjer valget ved loddtrekning. 
 
Valg foretas skriftlig hvis det fremsettes krav om det. 
 
Ekstraordinær årsmøte innkalles når styret finner det påkrevet eller når minst 20 medlemmer skriftlig krever det. 
 
§ 10. Utmeldelse / Eksklusjon 

Utmeldelse skjer skriftlig til styret innen 31. november. Kreves noe medlem utelukket av foreningen, skjer det ved skriftlig begrunnet henvendelse til styret. Finner styret kravet begrunnet, har det anledning til å ekskludere medlemmet. Et ekskludert medlem kan anke saken til årsmøtet, som avgjør den med simpelt flertall. Ankefristen er tre uker. 
Fremmer styret krav om eksklusjon, gjelder samme ankebehandling. 
 
§ 11. Vedtektsendring 

Forslag til forandring av disse vedtekter kan fremsettes av styret på ordinær eller ekstraordinær årsmøte. Likeledes kan foreningens medlemmer fremsette forslag til forandring, når det skjer ved skriftlig forslag til styret innen 31. desember. Forslagene meddeles foreningens medlemmer samtidig med innkalling til årsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet. Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer. 
 
§ 12. Oppløsning / Fusjon 

Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret eller minst 50 av foreningens medlemmer. Slike forslag skal være skriftlige og begrunnede og skal sendes foreningens medlemmer minst 1 måned før innkalling til første ordinære årsmøte hvor forslaget skal behandles. Endelig avgjørelse treffes på etterfølgende ekstraordinær årsmøte, som innkalles med én måneds varsel. Forslag om å inngå fusjon eller lignende med annen næringsorganisasjon med tilsvarende formål behandles etter reglene i denne bestemmelse og § 13. For gyldig vedtak kreves minst 3⁄4 av de avgitte stemmer i hver av de to årsmøtene. Overtagelse av andre foreninger som driver sin virksomhet innenfor formålsparagrafen i disse vedtekter, men som ikke medfører vedtektsendringer, kan gjennomføres ved styrebeslutning. Et årsmøte kan ikke fatte gyldige vedtak om oppløsning eller fusjon med mindre det er mer enn 20 stemmeberettigede medlemmer til stede. 
 
§ 13 Foreningens midler ved oppløsning 

Dersom det ved foreningens oppløsning skulle foreligge formue, skal årsmøtet treffe beslutning om anvendelse av denne, til andre foreninger, institusjoner eller tiltak som samsvarer med foreningens formål.