Top Image

Hold deg oppdatert på hva som skjer i regionen

Siden 1991 har vi jobbet på våre medlemmers vegne for å fremme næringslivets interesser på politisk plan, og for å skape gode synergier på tvers av bransjer og kommuner. 
Top Image

Dra nytte av medlemsskapet

Som medlem kan du knytte deg et sterkt nettverk, og delta på alle våre arrangementer, kurs og samlinger. Du får flere gode medlemstilbud, og du har mulighet til å påvirke næringsutviklingen i regionen sammen med oss.

Utviklingen på Nygård Næringspark

Som mange av dere har sett i ØB, så har vi den siste tiden vært opptatte med Ås Kommunes behandling av reguleringsplanen for Nygård Næringspark. Debatten her ligger i at det er laget en egen definisjon på "plasskrevende handel", og at den nye definisjonen får støtte fra en handelssanalyse både vi og flere med mer fagkompetanse mener at ikke stemmer.

For å oppsummere kort og godt: Vi ønsker mer næring på Nygård Næringspark - men aller helst NY næring

Nedenfor ser dere høringsinnspillet vi har sendt inn:
Vedr. høring – endring av reguleringsplan for Nygård næringspark

På bakgrunn av informasjonen nedenfor, ber vi om ny behandling av hvilke næringer som omtales som plasskrevende handel, og de konsekvenser de ulike alternativene for definisjon på plasskrevende handel vil ha for nærliggende handelsområder. 

Den foreslåtte definisjonen (alternativ b (delvis) og c) vil i våre øyne ha klare negative konsekvenser for både Vinterbro Senter, Ski Sentrum, Vestby og Frogn. Vi klarer heller ikke å se at handelslekkasjen som brukes som hovedargument eksisterer. 

Vi kan ikke se at handelsanalysen svarer på, eller har tatt hensyn til disse områdene på en fornuftig måte.

Nygårdskrysset er et ypperlig sted for å skape mer næring i regionen, men det er viktig at dette ikke går på bekostning av det næringslivet vi allerede har i regionen. Vi må tiltrekke oss ny næring, ikke skape konkurrenter til, eller omlokalisere de vi allerede har godt etablert i eksisterende handelsområder. 

Handelsanalysen
Vi mener at handelsanalysen ikke besvarer spørsmålet om hvordan foreslåtte definisjon på plasskrevende varehandel vil påvirke eksisterende sentrumshandel, Vinterbro senter eller andre nærliggende handelsområder. 

Definisjonen på plasskrevende handel
Som analyser også sier, så er plasskrevende handel en av Ås Kommunes viktigste kilder til næringsvirksomhet, med et fortrinn i regionen. Det er derfor viktig at Ås Kommune bygger videre på denne fordelen, og bruker den til å tiltrekke seg nye næringsaktører - og ikke regulerer et område som vil lokke til seg aktører vi allerede har - bare 3-4 minutter unna. Vi tenker da spesielt på elektronikk, faghandel og sport. 

Vi har vært i dialog med handelsområdene rundt nygård, og blant annet Vinterbro Senter er selv bekymret for hvordan en utvidet definisjon vil påvirke deres handels grunnlag. 

Dagens definisjon er klar og tydelig og derfor bør den ikke gis rom for annen tolkning.
«Retningslinjene gjelder forretninger med salg av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre.»

Handelslekkasjen
Vi kan ikke forstå hvordan analysen har kommet frem til at “... den betydelige underdekningen viser at det bør etableres et avlastningssenter i Follo handelsregion som kan demme opp for den store handelslekkasjen ut av regionen.”

Det er klart at Alna har store konkurransefortrinn, med et stort næringsområde for plasskrevende handel - og ikke minst Ikea. Vi er svært undrende på hvordan handelsanalysen ville sett ut hvis man tok vekk tilbud vi den dag i dag ikke har i Follo. 

Vi ber om en utdypning på hvor handelslekkasjen er, og hvordan det er kommet frem til dette. Hverken vi, eller næringsaktører i de nevnte bransjene er enige i at vi har en stor handelslekkasje ut av Follo som handelsregion - spesielt innen elektronikk, hvitevarer, brunevarer, byggevarer. 
 

Siste nytt