Lukk Close

Registrer deg i vårt næringsregister!

Det er gratis og uforpliktende å registrere din bedrift i næringsregisteret, det er dog noen fordeler til medlemmer.
Bli medlem av FRNF
Medlemskontigent
  • Prioritert sortering i næringsregisteret
  • Tilgang til et stort nettverk
  • Deltakelse på alle våre arrangementer
Les mer og registrer deg her!
Kun næringsregister
Gratis
  • Vis deg frem for lokale kunder
  • Finn nye samarbeidspartnere
  • En fot innenfor, som åpner flere muligheter
Les mer og registrer deg her!

Senter for samskapende innvoasjon

Senter for Samskapende Innovasjon bidrar til utvikling av sosialt og samfunnsnyttig entreprenørskap i Norge. Vi har som mål å øke antallet og kvaliteten på sosiale entreprenører som bekjemper fattigdom og sosial eksklusjon. Senteret skal møte behovet for mer kunnskap, samordning og kvalitetssikring av dette feltet. 


Senteret ble etablert i 2012 og har utforsket verdiskapende partnerskap mellom offentlige, private og ideelle aktører for samutvikling av bærekraftige velferdstjenester. Senteret er livssyns- og partipolitisk uavhengig, og har ikke erverv eller økonomisk vinning som formål.

 


Nasjonalt kompetansesenter
Senter for Samskapende Innovasjon er et nasjonalt kompetansesenter for samskaping på tvers. Vi har allerede en portefølje av nyskapende og utforskende innovasjonsprosjekter. 

Senter for Samskapende Innovasjon representerer med det en noe annerledes modell, kalt innovasjonsmodellen. Medlemmene våre engasjeres gjennom prosjekter, og samutvikler de nye løsningene sammen med både målgruppene, de offentlig ansatte og de lokale kreftene i både frivillighet og næringsliv. Vår modell baseres på verdiskapende partnerskap og brobygging, hvor alle aktørene bidrar med viktig kompetanse og innovasjon er et resultat av samskaping på tvers. Sosialt entreprenørskap benyttes som verktøy i arbeidet med inkludering, integrering og fattigdomsbekjempelse.


Hva gjør vi?
Organisasjonen arbeider både på lokalt og nasjonalt nivå med å utvikle feltet gjennom interessepolitisk arbeid, støtte og nettverksfunksjon for medlemmene. Gjennom prosjekter basert på samhandling og samarbeid på tvers av de tradisjonelle samfunns-inndelingene mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

Senteret skal:

  • utvikle og stimulere til samfunnsnyttig innovasjon

  • bidra til strukturelle endringer gjennom partnerskap på tvers, med sosialt entreprenørskap og samfunnsnyttig innovasjon som virkemiddel i fattigdomsbekjempelse og sosial eksklusjon.

  • bygge broer mellom enkeltmennesker, forskning/utdanning, næringsliv og offentlig forvaltning

  • være talerør på nasjonalt og internasjonalt nivå, overfor offentlige myndigheter, politiske partier og organer, og media, samt andre aktører innenfor senterets interessefelt


Partnerskap med offentlig sektor
Flere kommuner samarbeider godt med sosiale entreprenører og innovatører allerede, men mye gjenstår for å forløse det fulle potensialet. Vi ser et særlig potensial for samarbeid knyttet til utvikling av flere innganger til arbeid og flere arbeidsplasser, et større mangfold av tjenester innenfor de ulike område, men også i å utvikle nye samarbeidsformer mellom de tradisjonelle sektor inndelingene. Dette er særlig aktuelt innenfor: helsefremmende arbeid, inkludering, integrering, alternative opplæringsarenaer og kvalifisering, tilgang til arbeid og i næringsutviklingen. Det finnes bydeler og kommuner som går foran og viser vei, ved å inngå utviklings- og partnerskap for utvikling av bærekraftig velferdstjenester


Våre tjenester:
Senter for Samskapende innovasjon tilbyr tjenester til både offentlig, privat og ideell sektor. Vi jobber med fag- og tjenesteutviklingprosess- og prosjektutvikling og utviklings- og innovasjonsledelse. Fellesnevneren er samutvikling av tjenester og produkter på tvers av de tradisjonelle samfunnsinndelingene mellom offentlig, privat og ideell sektor.

Kontaktpersoner

Hilde Dalen
Styreleder